Algemene voorwaarden Staaijstudio

Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van (foto en of film) opdrachten hanteert

Staaij Studio de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1 – Algemeen

Onder algemene voorwaarden wordt verstaan:

1. OpdrachtgeverDe natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het (doen) verrichten van werkzaamheden.

2. Opdrachtnemer – Staaijstudio (ook wel Staaij Fotografie).

3. Werkzaamheden – Verricht worden alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht. Een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

4. Overeenkomst – Elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk dienen te zijn

bevestigd.

2. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door

opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Door het – al dan niet schriftelijk plaatsen en/of bevestigen van enige opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door beide partijen ondertekende opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoud opdrachtnemer zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.Telkens indien door opdrachtgever een opdracht aan opdrachtnemer wordt gegeven en deze opdracht door opdrachtnemer wordt aanvaard, komt er een afzonderlijke overeenkomst tot stand.

3. Bij een opdracht komt de overeenkomst tot stand door het vastleggen van een datum voor een fotoshoot en betaling van de shootingfee.

4. Opdrachten tot verlenging of verkorting van een overeengekomen projectduur dienen door beide partijen schriftelijk te worden bevestig.

Artikel 4 – Uitvoering opdracht

1.De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd.

2. Eventueel door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zullen waar mogelijk in acht worden genomen.

3. Alle diensen die door opdrachtnemer worden geleverd, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

4. Indien de opdrachtnemer derden, niet zijnde medewerkers van Staaijstudio bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal men daartoe slechts overgaan na daarover met de opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt. Dit laatste is van overeenkomstige toepassing op de opdrachtgever.

5. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn wel een nieuwe redelijke termijn stellen, waarbinnen opdrachtnemer de overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke, termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever.

Artikel 6 – Overmacht

1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemer, storingen in het computernetwerk, oponthoud ten gevolge van stakingen of acties anderszins, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat opdrachtnemer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot foto’s afdrukken, collages, bestanden welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede inbegrepen digitale fotografie of filmbestanden, afdrukken, grafisch werk, collages van de opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend.

Artikel 8 – Model release

1. Foto’s of films, grafisch werk, of websites van opdrachtgever en gepresenteerd door opdrachtnemer kunnen worden gebruikt door opdrachtnemer voor marktuiting van portfolio, reclame uitingen, website of social media in artikel of publicatie ter bevordering van naamsbekendheid.

2. De beelden kunnen worden gebruikt zonder extra compensatie aan opdrachtgever.

3. Mocht opdrachtgever hier bezwaar tegen hebben dan dient dit schriftelijk expliciet te worden aangegeven bij de opdracht bevestiging.

Artikel 9 – Honorarium

1. Het honorarium van opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en /of kan worden berekend op basis van tarieven per door opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is opdrachtnemer gerechtigd daar boven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan. Hetgeen opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.

Artikel 10 – Betaling

1. Prijzen zijn exclusief 21% BTW.

2. Betaling door opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of indien anders afgesproken. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijze bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

3. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan schriftelijk tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken van die termijn terstond van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.

4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolge van de niet- nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van €150,-

5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden door de betaling van het factuurbedrag.

6. Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derde, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 11 – Reclames

1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebruik redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. Na deze termijn heeft opdrachtgever zijn rechten verwerkt.

2. Reclames, als in het vorige lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 12 – Annulering of wijziging

1. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de opdrachtnemer recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

2. Indien de fotoshoot of video-opname buiten is en er geen alternatieve locatie voorhanden is kan opdrachtnemer de fotoshoot annuleren bij extreme weersomstandigheden. Dit zal altijd in overleg met opdrachtgever gebeuren. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen een nieuwe datum plannen om de shoot te doen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

2. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met, een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld door opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer heeft te alle tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of te niet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijden verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

5. De opdrachtgever verbindt zich opdrachtnemer te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derde wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derde, voor het geval opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en /of gedwongen wordt medewering te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd, dan wel ongevraagd informatie te ontvangen, welke opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van opdrachtgever of derde heeft ontvangen.

7. De opdrachtgever heeft nimmer het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten ter zake een door of een derde op opdrachtnemer gepretendeerde vordering.

Artikel 15 – Conversie

1. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 16 – Strijdige clausules,

1. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtovereenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft.

Rotterdam, augustus 2019.

 

Staaijstudio

Vletstraat 46 e BTW: NL133174621B02

3035 ZE  ROTTERDAM KVK nr 73312959

Mob: 0628-231130 

NL46INGB0006512257